Salgsbetingelser – Hektner Maskin AS – Org nr  989 315 196

1. Innledning

Salgsbetingelser 

Disse Salgsbetingelser gjelder i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig
avtale mellom Kjøper og Selger. Med «Selger» skal forstås Hektner
Maskin AS, som leverandør av salgsgjenstander, samt Hektner Maskin AS sine selgere/eksterne
samarbeidspartnere.

Kjøper bekrefter ved sin underskrift på Kjøpekontrakten at han har satt seg inn i og
akseptert nedenstående vilkår, i tillegg til det som følger av selve
Kjøpekontrakten med vedlegg.

Kjøper skal, dersom han er å anse som forbruker, opplyse Selger om dette før
Kjøpekontrakt signeres.

2. Eiendomsrett, heftelser

Selger innestår for at salgsgjenstanden er hans eiendom og fri for heftelser. Kjøper
innestår for at eventuelle innbyttegjenstander er hans eiendom og fri for
heftelser.

3. Betalingsbetingelser m.v.

Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, skal betaling skje før levering. Kreditt ytes kun
etter særskilt skriftlig avtale.

Dersom hele eller deler av kjøpesummen betales etter forfall, har selger krav på rente
i samsvar med den til enhver tid gjeldende rentesats i henhold til
forsinkelsesrenteloven (17.12.1976 nr. 100)

Hvis kontrakten på noe punkt vesentlig misligholdes av Kjøper, for eksempel ved at
han ikke overholder betalingsbetingelsene, forfaller hele restgjelden til
umiddelbar betaling.

Dersom Kjøper unnlater å overta salgsgjenstanden når denne er stillet til hans
rådighet i samsvar med kontrakten, plikter han likevel å overholde
betalingsbetingelsene.

Hvis salgsgjenstanden ikke er levert komplett kan Kjøper tilbakeholde et beløp
begrenset oppad til den tekniske verdien av mangelen. Selger forplikter å
komplettere salgsgjenstanden så snart som mulig. I alle andre tilfeller skal
kjøpesummen betales ved forfall uten hensyn til om Kjøper hevder å ha motkrav
mot Selger for misligholdt leveranse eller lignende.

Innbyttemaskiner regnes kun som betaling dersom eiendomsretten er overført til Selger og det
ikke foreligger panteheftelser eller andre heftelser som reduserer gjenstandens
verdi.

For bestillingsvarer som produseres etter kjøpers spesifikasjoner vil det forskudds
faktureres tilsvarende 30 % av varens verdi ekskl. mva som forfaller til
betaling på bestillingstidspunktet. De resterende 70 % faktureres når varen er
klar hos leverandør og skal betales før varen kan utleveres. Innbetalt forskudd
krediteres ved utstedelse av sluttfaktura.

4. Valutakurser, toll- og avgiftssatser

Selger har rett til å endre kontraktsprisen som følge av endringer i valutakurser,
toll- og avgiftssatser, endringer i pris fra fabrikk eller leverandør eller
andre forhold utenfor Selgers kontroll i perioden mellom kontraktsinngåelse og
faktureringstidspunkt. Eventuelle endringer varsles kjøper forut for sluttfakturering,
men kjøper kan ikke motsette seg tillegg dette måtte medføre.

5. Salgspant og forsikring

Selger har salgspant i salgsgjenstanden, jf. panteloven §§ 3-14 – 3-22, til sikkerhet
for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av rente og omkostninger m.v. i
forbindelse med salget.

Dersom det er avtalt salgspant også for krav fra tredjemann som har finansiert kjøpet,
skal Selgers krav ha forrang.

Inntil salgsgjenstanden er fullt betalt må den ikke uten skriftlig samtykke fra Selger
tas ut av landet, selges, pantsettes, utlånes eller på noen måte disponeres
slik at gjenstandens verdi forringes eller det umuliggjør eller vanskeliggjør
Selgers adgang til å ta den tilbake.

Hvis arrest, utleggsforretning eller lignende søkes avholdt i salgsgjenstanden før
den er fullt betalt, plikter Kjøper å opplyse at den ennå ikke er betalt, samt
varsle Selger straks.

Kjøper plikter å behandle salgsgjenstanden med alminnelig forsiktighet, følge
foreskreven intervallservice, holde den kaskoforsikret og forsvarlig vedlike så
lenge den er beheftet med salgspant. Kjøper er forpliktet til på forlangende å
forevise gjenstanden eller forsikringspolisen for Selger eller dennes utpekte
fullmektig. Selger har ubetinget fortrinnsrett til dekning av restkjøpesummen i
forsikringskravet.

Selger har rett til å tinglyse salgspantet. Kjøper plikter å medvirke til dette. Unnlatelse
av slik medvirkning anses som vesentlig mislighold.

6. Tekniske data og tilstand

Nye salgsgjenstander leveres i tråd med fabrikantens alminnelige spesifikasjoner
for merke, modell og type som er angitt i kontrakten, og ellers med egenskaper
som angitt i kontrakten.

Kjøper aksepterer fabrikasjonsendringer etter at kontrakten er inngått, med mindre
disse i vesentlig grad reduserer salgsgjenstandens kvalitet og/eller kapasitet.

Opplysninger og beskrivelser av enhver art i brosjyrer, instruksjons- og verkstedhåndbøker,
tegninger og tekniske data m.v. tjener kun til veiledning og kan ikke påberopes
av Kjøper med mindre det uttrykkelig er vist til disse i kontrakten. Risiko for
at salgsgjenstanden og dens tekniske data passer til Kjøpers behov, påhviler
Kjøper. Kjøper oppfordres til å gjøre seg kjent med og undersøke de tekniske
dataene før inngåelsen av kontrakten. Skal salgsgjenstanden utgjøre en del av
eller et tillegg til gjenstander som er levert eller skal leveres av
tredjemann, har Kjøper ansvaret for at salgsgjenstanden som ledd i dette
oppfyller nødvendige funksjonskrav.

Brukte salgsgjenstander leveres i den stand den befinner seg ved Kjøpers besiktigelse
(«as is»). Selger har intet ansvar for eventuelle skjulte feil og/eller mangler ved gjenstanden.

7. Levering/risikoens overgang

Salgsgjenstanden leveres på Selgers forretningssted, med mindre annet er særskilt skriftlig
avtalt.

Salgsgjenstanden anses levert til Kjøper på det endelig fastsatte leveringstidspunkt. Risikoen
går over på Kjøper fra dette tidspunkt, uavhengig av om salgsgjenstanden er
avhentet eller ikke.

Salgsgjenstanden anses levert selv om Selger senere må foreta rettingsarbeider eller
etterlevering av deler eller utstyr som ikke er nødvendig for en normal bruk av
salgsgjenstanden, eller for Kjøpers spesielle bruk.

8. Leveringstid

Oppgitt leveringstid er veiledende med mindre det i kontrakten er uttrykkelig sagt at
den oppgitte leveringstiden er fast. Hvis det er avgjørende for Kjøper at
levering skjer innen en bestemt frist, skal dette fremgå uttrykkelig av
kontrakten. Selger skal varsle Kjøper om endelig leveringstidspunkt når det er
klart.

Leveringstidspunktet forskyves i alle tilfelle, uten at dette anses som mislighold fra Selgers side,
dersom:

 1. Selger ikke har fått de nødvendige tekniske data av Kjøper,
 2. Eventuell forskuddsbetaling/innbytte ikke er mottatt,
 3. Kjøper unnlater å myte annen nødvendig medvirkning.

Har Kjøper ikke oppfylt sine forpliktelser ved avtalt leveringstidspunkt,
suspenderes Selgers forpliktelse til å foreta levering frem til Kjøpers
forpliktelser er oppfylt.

9. Forsinkelse

Selger har ikke ansvar for forsinkelser eller uteblitt levering som skyldes forhold
som ligger utenfor Selgers kontroll. Dette gjelder for eksempel, men ikke
begrenset til, tilfeldig undergang av alle gjenstander av den art eller det
parti kjøpet angår, krig, streik, innførselsforbud, forsinkelse eller uteblitt
levering fra fabrikk, importør, underleverandør eller transportør, hendelige
uhell under transport, at eventuelle offentlige lisenser så som
eksport/importlisens/typegodkjenning m.v. ikke gis som forutsatt eller
lignende.

Når en slik situasjon inntreffer, suspenderes partenes ytelsesplikt etter avtalen, med
mindre partene blir enige om å kansellere avtalen. Dersom situasjonen må
forventes å være langvarig, kan hver av partene gå fra avtalen uten å betale
kompensasjon til den andre.

Er bestemt leveringstid eller siste leveringsfrist avtalt og levering tilbys eller
skjer innen 3 måneder etter avtalt tid, har Kjøper ikke rett til å heve kjøpet.

10. Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper skal undersøke salgsgjenstanden nøye så snart han har mottatt den. Kjøper kan
ikke senere gjøre gjeldende som mangel noe han oppdaget eller burde ha oppdaget
ved undersøkelsen.

11. Garanti

Ved kjøp av nye produkter er Selgers garanti begrenset til den garantien som Selger har
fra produsenten, med mindre annet er særskilt skriftlig avtalt mellom partene.
Dokumentasjon på denne vil følge salgsgjenstanden.

Garanti på Selgers eget arbeid relatert til eventuell montering, sammenstilling e.l. er
begrenset til 3 måneder etter levering.

Ved kjøp av brukte salgsgjenstander gjelder ingen garanti, med mindre dette er særskilt
avtalt i egen Garantiavtale, som i så fall skal følge som vedlegg til
Ordrebekreftelsen.

Selgers utbedringsplikt under garantiene er betinget av:

 1. At reklamasjon skjer rettidig, jf. punkt 12 nedenfor
 2. At reklamasjon skjer innen rimelig tid før produsentens garanti utløper slik at Selger
  har praktisk mulighet til å reklamere overfor produsenten.
 3. At den reklamerte del uten unødig opphold, omkostningsfritt for Selger, stilles til disposisjon
  for Selger eller Selgers representant på et sted angitt av Selger. Dersom
  det er nødvendig at salgsgjenstanden undersøkes på annet sted enn Selgers
  verksted, kan Selger kreve at Kjøper dekker alle omkostninger herved. Det
  samme gjelder ekstra omkostninger som skyldes at reparasjonsarbeider
  vanskeliggjøres pga. montering o.l. Dette skal i alle tilfelle gjelde
  dersom reklamasjonen var uberettiget.
 4. At Kjøper har sørget for at vedlikehold og service er forskriftsmessig utført av Hektner Maskin AS eller en forhandler for
  Hektner Maskin AS i henhold til Selgers spesifikasjoner.

12. Mangler og reklamasjoner

Kjøper skal uten ugrunnet opphold gi Selger melding om mangler ved salgsgjenstanden.
Reklamasjon på grunn av mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er
montert eller prøvekjørt, anses for å være foretatt i rett tid når reklamasjon
foretas senest 8 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget. Dersom
annet ikke følger av produsentens garanti eller annen skriftlig avtale, faller
Kjøpers reklamasjonsrett under enhver omstendighet bort 12 måneder etter
leveringstidspunktet.

Enhver reklamasjon skal være skriftlig. Det må spesifiseres at henvendelsen gjelder en
reklamasjon, og Kjøper må angi hva feilen består i eller hvilke symptomer som
oppleves. En vanlig anmodning om service eller utbedring regnes ikke som
reklamasjon.

Selger har ikke ansvar for følgende tilfeller:

 1. Feil som kan være oppstått som følge av at salgsgjenstanden er reparert, feilmontert eller
  instrumentert eller i noe henseende ombygget hos andre enn Selger, at
  salgsgjenstanden er blitt utstyrt med ikke-originale reservedeler, at
  fabrikantens plomberinger eller justeringer av andre enn Selger eller
  særskilt autorisert personell er brutt e.l., samt at motornummer eller
  fabrikat er endret eller fjernet.
 2. Feil som kan være oppstått som følge av uaktsom eller uriktig bruk fra Kjøpers side,
  tilfeldige ytre begivenheter, vanlig slitasje, mangelfullt vedlikehold
  eller uforsvarlig oppbevaring.

Kjøper taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom reklamasjonsfristen og/eller
– formen ikke er overholdt. Selger er kun ansvarlig for mangler som forelå på leveringstidspunktet.

Selger har rett til å avhjelpe mangler som Kjøper reklamerer over. Eventuelle mangler
forplikter ikke Selger ut over følgende:

Selger foretar vederlagsfri utskifting eller reparasjon av mangelfulle deler. Slik
utskifting foretas ved Selgers verksted eller ved et annet verksted anvist
eller på forhånd godkjent av Selger.

Omkostninger ved frakt av salgsgjenstanden til og fra Selgers lokaler dekkes av Kjøper.
Omkostninger ved feilsøking dekkes av Kjøper dersom mangel ikke konstateres.

Selv om selger foretar vederlagsfri reparasjon av salgsgjenstanden, innebærer ikke det
nødvendigvis erkjennelse av at salgsgjenstanden er mangelfull.

Dersom selger ikke avhjelper en påberopt mangel innen rimelig tid, har Kjøper
anledning til å få mangelen utbedret av andre på rimelige vilkår. Ved
bedømmelsen av hvorvidt den medgåtte tid er rimelig, skal det tas hensyn at Selger
skal ha anledning til å besiktige salgsgjenstanden, innhente produsentens
uttalelse om mangelen samt bestemme hvorledes og av hvem avhjelpingsarbeidet
skal utføres.

13. Erstatning ved forsinkelse og mangler

Selger er bare pliktig å betale erstatning ved vesentlig forsinkelse eller dersom en
mangel som er rettidig reklamert ikke blir avhjulpet innen rimelig tid.

Krav om erstatning må fremsettes skriftlig innen rimelig tid. Indirekte tap, herunder
produksjonstap, tapt arbeidsfortjeneste, konsekvens- eller avbruddstap
erstattes ikke. Det samme gjelder for utlegg og utgifter til leie/lån eller
kjøp av gjenstander for øvrig som skal erstatte salgsgjenstanden. Kjøper kan
ikke som følge av mangel kreve erstatning for verdiforringelse eller annet tap,
herunder for skade på person eller eiendom eller indirekte på varen.

Brann- og kaskoskader er normalt dekket av Kjøpers forsikring, og kan ikke kreves
erstattet eller omlevert av Selger.

Selgers ansvar er under enhver omstendighet begrenset til kjøpesummen, med mindre
Selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

Dersom salgsgjenstanden ikke kan leveres som følge av hindring utenfor Selgers
kontroll, kan Kjøper ikke kreve erstatning av Selger. Allerede betalte/erlagte
deler av kjøpesummen vil i slike tilfeller tilbakebetales, sammen med en
rentegodtgjørelse tilsvarende Norges Banks lånerente til bankene, regnet fra
innbetalingsdatoen.

14. Kjøpers mislighold

Enhver forsinkelse utover 10 dager med hensyn til avtalt betaling, tilveiebringelse av
nødvendige dokumenter eller andre ytelser som påhviler Kjøper, gir Selger rett
til å heve avtalen, ta salgsgjenstanden tilbake og/eller kreve erstatning.

Dersom selger hever kjøpet, eller dersom Kjøper uberettiget avbestiller eller på annen
måte går fra kontrakten, er partene enige om at Selger har krav på en
erstatning minimum tilsvarende 10 % av avtalt kjøpesum. Kan Selger dokumentere
at større tap er lidt, skal hele det dokumenterte tap erstattes.

15. Fellesregler ved Kjøpers heving

For salgsgjenstander som skal på- eller ombygges eller som er bestilt med særlige
spesifikasjoner fra fabrikk, karosseribedrift eller verksted (tilvirkingskjøp)
kan Kjøper bare heve kjøpet dersom:

 1. Kjøpers formål med kjøpet beviselig blir vesentlig forfeilet på grunn av forsinkelsen eller
  mangelen, og
 2. Selger har mulighet for å selge varen til andre uten tap som følge av de særlige
  spesifikasjoner.

Kjøper kan ikke under noen omstendighet heve kjøpet på grunn av forsinkelse eller
mangel dersom Selger stiller maskin med tilsvarende egenskaper som fyller Kjøpers
aktuelle behov til Kjøpers disposisjon frem til levering skjer eller mangelen
er rettet.

Ved eventuell heving av kjøpet skal oppgjøret mellom partene skje i henhold til
kjøpsloven §§ 64-66. Dog plikter Selger bare å betale renter av kjøpesummen fra
den dag hevingskravet var fremsatt skriftlig, og bare dersom det er Kjøper som
hever kjøpet. Kjøper plikter å betale alminnelig vederlag for bruken av
gjenstanden. Dersom gjenstanden er skadet eller ødelagt ut over alminnelig
slitasje som følge av bruk, skal Kjøper erstatte gjenstandens verdireduksjon
eller reparasjonskostnader.

Krav på tilbakebetaling av kjøpesummen forfaller til betaling først når gjenstanden er
levert tilbake til Selgers lokaler, i en slik stand og med den dokumentasjon og
de nødvendige underskrifter slik at Selger kan disponere over gjenstanden.
Dersom det er nødvendig å taksere eller undersøke gjenstanden, kan Selger holde
tilbake hevingsoppgjøret til taksering eller undersøkelse er foretatt. Selger
kan holde tilbake så mye at det dekker krav som følge av bruk og slitasje og
skader på gjenstanden. Selger kan motregne Kjøpers krav på hevingsoppgjør mot
ethvert annet pengekrav Selger har mot Kjøper.

Dersom Kjøper har levert en innbyttemaskin som ikke er videresolgt, kan Selger kreve å
tilbakelevere denne mot innbyttepris som en del av hevingsoppgjøret. Dersom
innbyttegjenstanden er solgt, skal den faktiske salgssummen, fratrukket
salgsomkostninger, legges til grunn i hevingsoppgjøret.

16. Avtalevilkår

Selger er ikke bundet av eventuelle muntlige avtaler med Kjøper som ikke er inntatt
skriftlig i Kjøpekontrakten med vedlegg.

Ved motstrid mellom Salgsbetingelser og Kjøpekontrakten, har Kjøpekontrakten
forrang med mindre Kjøper skriftlig protesterer straks Kjøpekontrakten er
mottatt.

Disse bestemmelsene gjelder foran reglene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven i den grad lovene kan
fravikes.

17. Tvisteløsning

Kontraktsforholdet reguleres av norsk rett. Tvister om tolkning eller gjennomføring av
avtaleforholdet skal søkes løst gjennom forhandlinger.
Nedre Romerike tingrett vedtas som verneting.